Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

sadystka
6176 74eb 500
sadystka
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viaclerii clerii
sadystka
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viaclerii clerii
sadystka
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadotknij dotknij
sadystka
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viadotknij dotknij
sadystka
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadotknij dotknij
sadystka
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viadotknij dotknij
sadystka
4391 5cd4 500
Reposted frommowmihou mowmihou viajunior13 junior13
sadystka
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viajunior13 junior13
sadystka
1941 9c75 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajunior13 junior13
sadystka
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
sadystka
Reposted fromlivela livela viaclerii clerii
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaclerii clerii
sadystka
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad vianowelovestory nowelovestory
sadystka
3087 55c9 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianowelovestory nowelovestory
sadystka
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vianowelovestory nowelovestory
sadystka
7480 b23c 500
sadystka
5176 db00
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianowelovestory nowelovestory
sadystka
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianowelovestory nowelovestory
sadystka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl